LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH900ml
  • MIỆNG 117
    ĐÁY 85
    CAO 142
  • SẢN PHẨM Ly nhựa trơn
    QUY CÁCH 500 cái/thùng
Thông tin công ty