LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH160ml
  • MIỆNG 70
    ĐÁY 46
    CAO 74
  • SẢN PHẨM Ly Sọc
    QUY CÁCH 1000 cái/bao
Thông tin công ty