LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH200ml
  • MIỆNG 70
    ĐÁY 46
    CAO 92
  • SẢN PHẨM Ly Sọc
    QUY CÁCH 1.000 cái/túi
Thông tin công ty