LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCHDùng cho ly nắp tim phi 90
  • MIỆNG
    ĐÁY
    CAO
  • SẢN PHẨM
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty