LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH~700ml
  • MIỆNG 95
    ĐÁY 52
    CAO 157
  • SẢN PHẨM Ly Sọc
    QUY CÁCH 1.000 cái/túi
Thông tin công ty