LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH750ml
  • MIỆNG 95
    ĐÁY 64
    CAO 170
  • SẢN PHẨM Ly nhựa sọc
    QUY CÁCH 1.000 cái/túi.
Thông tin công ty